O PROJEKCIE

Metamorfozy Claudii to spektakularny program odnowy, w którym krok po kroku pokazujemy czytelniczkom, jak najlepiej dbać o swoją urodę i stylizację, aby wyglądać olśniewająco bez względu na wiek czy wagę.

Celem akcji jest edukowanie kobiet w dziedzinie zdrowia i urody, a poprzez przykłady wspaniałych metamorfoz, dostarczenie im emocjonującej rozrywki na najwyższym poziomie i dodawanie im wiary w walce o „nową siebie”.

W akcji zaprezentujemy 6 metamorfoz kobiet w różnym wieku, na różnych etapach życia, które łączy jedno: zostały mocno doświadczone przez życie, pokonały problemy, a teraz czeka je nagroda – udział w Metamorfozach.

REGULAMIN KONKURSU

Odkryj swoje piękno.
Wygraj udział w „Metamorfozach Claudii”
lub „Warsztatach QUIOSQUE&Claudia”

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji “Metamorfozy Claudii” jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; NIP: 897-14-11-483.

2. Organizatorem Akcji „Warsztaty QUIOSQUE&Claudia” (zwanych dalej Akcją lub Konkursem) jest PBH SA, ul. Wyrzyska 6, 85-441 Bydgoszcz; NIP: 897-14-11-483, zwana dalej Organizatorem nr 1.

3. Realizacja Akcji “Metamorfozy Claudii” z wyłonionymi uczestniczkami odbywać się będzie w Warszawie na zasadach określonych regulaminem Burda Publishing Polska Sp. z o.o. na stronie internetowej www.metamorfozy.claudia.pl wg harmonogramu, który zostanie ustalony wraz z ekspertami biorącymi udział w Akcji. Osoby zakwalifikowane do udziału w Akcji „Metamorfozy Claudii” będą uczestniczyć w konsultacjach z lekarzami i ekspertami ds. wizerunku, którzy stosownie do zaleceń lekarskich oraz efektów w/w konsultacji określą i przeprowadzą na laureatkach szereg zabiegów upiększających, w tym z zakresu medycyny estetycznej, operacji plastycznych, stomatologii estetycznej, wizażu i stylizacji oraz będą uczestniczyć w sesji fotograficznej oraz nagraniu filmów organizowanych przez Organizatora, przy czym wybranych zostanie 6 laureatek oraz 1 osoba rezerwowa.

4. W przypadku Akcji „Metamorfozy Claudii” PBH SA działa jako pośrednik gromadzący zgłoszenia osób chętnych do udziału w akcji, które następnie przekazane będą organizatorowi – Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Kwalifikacja osób chętnych przeprowadzana jest przez Burda Publishing Polska Sp. z o.o. - z udziałem przedstawiciela Organizatora nr 1 - na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w pkt 3

5. Realizacja Akcji „Warsztaty QUIOSQUE&CLAUDIA” odbywać się będzie w Warszawie w dniu 10.02.2017

6. Nagrodą dla laureatów Akcji „Warsztaty QUIOSQUE&Claudia” będzie udział w jednodniowych warsztatach organizowanych w Warszawie w dniu 10.02.2017. Zakres warsztatów obejmuje: dobór indywidualnej stylizacji (na dzień i na wieczór), makijażu i fryzury, a także mini-sesję zdjęciową.

7. Wymienione w pkt 3 zabiegi z zakresu operacji plastycznych i medycyny estetycznej mogą być wykonywane wyłącznie w stosunku do osób, które ukończyły 18 lat.

8. Informacje o Akcji “Metamorfozy Claudii” ogłoszone będą w środkach masowego przekazu – ogłoszenie informujące o Akcji zostanie opublikowane na łamach styczniowego wydania miesięcznika Claudia (numer 1/2017). Akcja rozpoczyna się w dniu 16.12.2016 wraz z ukazaniem się pierwszej publikacji na jej temat, a kończy wraz z emisją ostatniego materiału w magazynie Claudia i na portalach YouTube oraz claudia.pl. Relacja z Akcji „Warsztaty QUIOSQUE&Claudia” będzie opublikowana w miesięczniku Claudia (numer 4/2017).

9. O udział w Akcji mogą ubiegać się Klientki QUIOSQUE, które spełnią warunki uczestnictwa w Akcji określone w niniejszym Regulaminie. 

Uczestniczki

  1. W Akcji mogą brać udział jedynie kobiety.
  2. Osoba biorąca udział w Akcji wyraża niniejszym nieodpłatnie zgodę na publikację wszelkich materiałów (zawierające m.in. wizerunek, głos, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wypowiedzi, itp.) Na powyższą okoliczność Uczestniczki Akcji otrzymają do podpisu stosowne oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. Osoby biorące udział w Akcjach przyjeżdżają na nie na koszt własny

Proces kwalifikacyjny

Aby wziąć udział w Akcji, kandydatki na Uczestniczki zobowiązane są pomyślnie przejść etap rekrutacji.
1.    Etap I – Zgłoszenie:
a)    W celu rozpoczęcia procesu rekrutacji, kandydatki na Uczestniczki zobowiązane są przesłać swoje zgłoszenie wraz ze zdjęciem twarzy i sylwetki oraz informacją o wieku, zajęciu, rodzinie i numerem telefonu na adres metamorfozy@quiosque.pl , w terminie 16.12.2016 – 05.01.2017

b)    Do udziału w akcji zakwalifikowane zostaną najciekawsze wg Organizatora zgłoszenia. Informacja o tym kto został zakwalifikowany do Etapu II (castingu) pojawi się na profilu marki QUIOSQUE na Facebooku w dniu 09.01.2017

2.    Etap II – Rozmowa kwalifikacyjna (casting):

W II etapie kandydatki na Uczestniczki na wstępie zobowiązane będą wypełnić i podpisać Ankietę Zgłoszeniową udostępnioną kandydatkom. Ankieta zgłoszeniowa do udziału w Akcji zawierać będzie:
•    dane kandydatek na Uczestniczki, tj.: imię i nazwisko, wiek, miasto zamieszkania i kontakt telefoniczny
•    Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Akcji
•    Oświadczenie zezwalające na wykorzystywanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, wizerunku oraz wypowiedzi kandydatek na Uczestniczki na potrzeby Akcji oraz promocji i reklamy Akcji i jej partnerów, a także potwierdzające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki,
•    Zgodę na zmianę wizerunku (w tym operacje plastyczne, zabiegi medycyny i stomatologii estetycznej oraz zmianę koloru i długości włosów) na potrzeby Akcji.
Zgłoszenia niepełne, niepoprawne lub zawierające słowa obraźliwe, traktowane będą jako zgłoszenia niepoprawne i będą odrzucane.

  1. Kandydatka na Uczestniczkę zobowiązana jest stawić się na rozmowę kwalifikacyjną w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa w obecności fotografa i kamerzysty oraz wobec komisji kwalifikacyjnej złożonej z ekspertów ds. zmiany wizerunku i polega na prezentacji kandydatek na Uczestniczki i sprawdzaniu predyspozycji kandydatek na Uczestniczki do udziału w Akcji.
  3. W związku z tym, iż Organizator przewiduje przesłuchanie maksymalnie do 30 osób w ciągu dnia, w przypadku zgłoszenia się do udziału w Akcji większej liczby kandydatek, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru pierwszych 30 kandydatek wybranych przez Komisję spośród kandydatek, które nadesłały swoje zgłoszenia. W miarę możliwości oraz czasu komisja zastrzega sobie prawo do dokonania przesłuchania większej liczby kandydatek. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu i zakwaterowania (w tym wyżywienia) kandydatek na Uczestniczki. Osoby biorące udział w Akcji ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem we własnym zakresie.
  4. Casting odbędzie się 13.01.2017 w Warszawie w miejscu wskazanym wcześniej przez Organizatora.


Etap III – Przygotowanie do zdjęć:
a)  Spośród Uczestniczek, które pomyślnie przeszły II etap rekrutacji, Organizator wybierze do każdego materiału redakcyjnego w Claudii oraz jednego filmiku z relacją z przebiegu metamorfozy 1 Uczestniczkę, biorąc pod uwagę stosunek kandydatek do swojego wyglądu, mody i wizerunku oraz sposób prezentacji. W sumie wybranych zostanie 6 Uczestniczek do 6 materiałów redakcyjnych w Claudii i 6 filmików dokumentujących metamorfozy oraz 1 rezerwowa Uczestniczka, której metamorfoza przeprowadzona i opublikowana zostanie pod warunkiem, że któraś z 6 Uczestniczek nie będzie mogła z ważnych przyczyn przeprowadzić całkowitej metamorfozy. Za ważne przyczyny uważa się przede wszystkim stan zdrowia uniemożliwiający udział w akcji, alergie, wypadki losowe itp.
b)  Z każdą z Uczestniczek zostanie przeprowadzony wywiad.
Decyzję o dopuszczeniu kandydatki do udziału w każdym kolejnym Etapie lub do udziału w Akcji podejmuje wyłącznie Organizator biorąc pod uwagę opinię Komisji. Organizator poinformuje wyłącznie osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w Akcji. Organizator nie odpowiada za niemożliwość przekazania informacji, o których mowa powyżej z przyczyn leżących po stronie Uczestniczki. Nieobecność Uczestniczki w terminie wskazanym przez Organizatora powoduje, że traci ona prawo do ubiegania się o ponowne uczestnictwo, bez względu na przyczynę nieobecności. Uczestniczka Akcji nie ma prawa do scedowania nagrody (uczestnictwo w Akcji) na inną osobę.
Nagrodzonym uczestnictwem w Akcji nie przysługuje prawo do żądania wymiany nagrody na inną lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przyrzeczonych nagród na inne - ekwiwalentne.
 

ETAP IV – Wyłonienie Uczestniczek Akcji Metamorfozy Claudii i „Warsztaty QUIOSQUE&Claudia”

  1. Do akcji Metamorfozy Claudii zakwalifikowanych zostanie 6 Uczestniczek oraz 1 rezerwowa Uczestniczka, której metamorfoza przeprowadzona i opublikowana zostanie pod warunkiem, że któraś z 6 Uczestniczek nie będzie mogła z ważnych przyczyn przeprowadzić całkowitej metamorfozy.
  2. Do akcji „Warsztaty QUIOSQUE&Claudia” zakwalifikowanych zostanie 6 Uczestniczek.
  3. 3. Lista uczestniczek, które zakwalifikowały się do akcji „Metamorfozy Claudii” i „Warsztaty QUIOSQUE&Claudia” będzie opublikowana na profilu marki QUIOSQUE na Facebooku maksymalnie do dnia 20 stycznia 2017 roku.

Przebieg realizacji Akcji
I. Metamorfozy Claudii

W każdym materiale redakcyjnym w magazynie „Claudia” prezentowana będzie jedna Uczestniczka. Uczestniczka Akcji zmienia swój wygląd (fryzura, styl ubierania się, makijaż, sylwetka, twarz) pod kierunkiem i przy udziale lekarzy, m.in. stomatologów i lekarzy medycyny estetycznej oraz zawodowych stylistów, makijażystów, itp. Lekarze i fachowcy podczas konsultacji ordynują Uczestniczkom odpowiednie dla niej zabiegi z zakresu stomatologii i medycyny estetycznej oraz utrzymania dobrej sylwetki oraz makijażu (i przeprowadzą je samodzielnie). Stylista i ekspert marki odzieżowej dobiera jej odpowiednie pasujące stroje, które pomogą zmienić wizerunek.

Uczestniczka jest obowiązana stawić się w każdorazowo na własny koszt w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.

II. „Warsztaty QUIOSQUE&Claudia”
Jednodniowe warsztaty QUIOSQUE&Claudia” odbędą się w Warszawie w dniu 10.02.2017. Zakres warsztatów obejmuje: dobór indywidualnej stylizacji (na dzień i na wieczór), makijażu i fryzury, a także mini-sesję zdjęciową.
Każda Uczestniczka jest obowiązana stawić się na własny koszt w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.

Zapewnienie prawidłowości realizacji Akcji oraz tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1.    Nad prawidłowym przebiegiem Programu, to jest przebiegiem zgodnym ze scenariuszem i Regulaminem, sprawuje nadzór Organizator.
2.    Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestniczek, związane z udziałem w Akcji.
3.    Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestniczki na piśmie, wyłącznie w trakcie trwania Programu. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego lub listu przewozowego) .
 

Postanowienia końcowe

1.    Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany harmonogramu Akcji o czym Organizator powiadomi Uczestniczki na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie ww/ zmiany. O każdej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej Akcji (metamorfozy.claudia.pl oraz quiosque.pl).

2.    Organizator nie odpowiada w żaden sposób za niemożność wzięcia udziału w Akcji w określonym Regulaminem terminie.
3.    Uczestniczki, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestniczek. Uczestniczka ma świadomość ewentualnych obciążeń tak w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego związanych z udziałem w Akcji i przyjmuje na siebie wszelkie skutki wynikające z poddania się takim obciążeniom.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:
a.    szkody powstałe na skutek wykonania nieprawidłowego zgłoszenia do Akcji,
b.    problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
c.    usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestniczki Akcji
d.    zgłaszanie się do Akcji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
6.    Regulamin Akcji znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej metamorfozy.claudia.pl.

7.    Na życzenie Uczestniczki, po przesłaniu przez nią zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.
8.    Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestniczek w trakcie Akcji oraz wykorzystywania powstałych zdjęć w związku z Akcją, a także w celach promocyjnych Akcji i jej partnerów.
9.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
10.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.12.2016 r.